PHOTOGRAPHY: Design, Naturally: WAIRARAPA, NEW ZEALAND

Ruakokopatuna Forest, in the Haraungi Mountain Range
WAIRARAPA, NEW ZEALAND, JANUARY 2016

Ruakokopatuna Forest, in the Haraungi Mountain Range